Poniżej znajdziecie Państwo wzory wniosków egzekucyjnych.

Należy pamiętać aby do wniosku dołączyć tytułu wykonawczy w oryginale (zgodnie z przepisami tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) oraz stosowne pełnomocnictwo jeżeli wierzyciela reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga ! Jeżeli dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania poza właściwością miejscową tut. Komornika należy na piśmie złożyć oświadczenie o wyborze tut. Komornika do prowadzenia postępowania egzekucyjnego – zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. To samo dotyczy osób prawnych będących dłużnikami – w przypadku gdy ich siedzibą mieści się poza właściwością miejscową tut. Komornika należy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze tut. Komornika

 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wniosek egzekucyjny o roszczenia pracownicze
Wniosek o egzekucję alimentów
Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

Poniżej kilka wskazówek dotyczących prawidłowego wypełnienia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

  • Wierzyciel powinien wskazać swoje dokładne dane tj. adres do korespondencji, numer rachunku bankowego na który będą przelewane wyegzekwowane kwoty, telefon kontaktowy;
  • W sprawach pracowniczych wierzyciel jest obowiązany podać swój numer PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego w którym składa swoje zeznania podatkowe;
  • Wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej danych pomocnych w prawidłowej identyfikacji dłużnika tj. PESEL, imiona rodziców, dokładny adres zamieszkania dłużnika itp.
  • Wierzyciel jest obowiązany wskazać sposoby egzekucji – wyjątkiem jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych gdzie ustawodawca nie nakłada na wierzyciela obowiązku wskazania sposobów egzekucji.

Przykładowymi sposobami egzekucji są:

  1. egzekucja z ruchomości (np. samochody, meble, sprzęt AGD/RTV);
  2. egzekucja z wynagrodzenie za pracę (należy wskazać dokładną nazwę oraz adres pracodawcy dłużnika);
  3. egzekucja z rachunku bankowego (wystarczy wskazać jedynie Bank w którym Komornik ma dokonać zajęcia)
  4. wierzytelności (np. nadpłata podatku w Urzędzie Skarbowym)
  5. nieruchomości (należy uiścić opłatę w wysokości 90 zł na poczet wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej, ponadto należy przedłożyć aktualny odpis księgi wieczystej)